Menu

Podmínky užití

Poděkování a přijetí

Registrací na webových stránkách Lookio od Plné Peněženky se stáváte členem PlnéPeněženky a souhlasíte s tím, že jste četli a porozuměli těmto obchodním podmínkám.

Webové stránky lookio.plnapenezenka.cz jsou v majetku společnosti 5DM.cz, s.r.o. a ta si vyhrazuje právo měnit obchodní podmínky bez předchozího písemného vyrozumění již registrovaných členů. Pokračování v členství bude považováno za akceptaci nových obchodních podmínek.

Registrace

Členem PlnéPeněženky se mohou stát pouze fyzické osoby starší 18 let. 5DM.cz, s.r.o. akceptuje u každého člena pouze jednu e-mailovou adresu a jeden bankovní účet, založený u bankovního ústavu na území České republiky. Členové prohlašují, že poskytují plné a pravdivé informace o svých osobních údajích.

Finanční odměna

5DM.cz, s.r.o. spolupracuje s třetími stranami - obchodními partnery (dále jen jako „třetí strany“), které nabízejí spotřebitelské soutěže, slevy a jiné promoční nabídky pro členy PlnéPeněženky. Společnost 5DM.cz, s.r.o. své členy odměňuje formou finančních i nefinančních odměn (dále jen „odměny).

Členové získávají odměny za:

  1. nákup přes webové stránky www.plnapenezenka.cz nebo moda.plnapenezenka.cz,
  2. účast ve speciálních nabídkách od Plné Peněženky nebo třetích stran.

Jako člen máte nárok na získávání odměn předepsaným způsobem a v předepsané výši, jak je uvedeno na stránkách plnapenezenka.cz. Způsob a výše odměny se může měnit v průběhu nabídky. V případě, že člen nepostupuje přesně podle instrukcí nebo doporučeného postupu, může ztratit nárok na odměnu.

Odměna může být vyjádřena buď v nominální hodnotě v Kč, nebo jako procento z hodnoty z uskutečněné objednávky. Pokud není výslovně uvedeno, do hodnoty uskutečněné objednávky se nezahrnují další poplatky s transakcí spojené, jako je poštovné, balné, DPH a další daně.

Společnost 5DM.cz, s.r.o. nepřebírá závazky za změny nebo ukončení spotřebitelských soutěží, slev a jiných promočních nabídek od třetích stran. Rovněž není zodpovědná za chybnou evidenci objednávek u třetích stran, které mají vliv na evidenci odměny. Členové toto berou na vědomí a jsou srozuměni s tím, že ve výjimečných případech může dojít k opoždění nebo zrušení odměny, pokud třetí strany odmítnou poskytnout potřebné informace společnosti 5DM.cz, s.r.o. V těchto případech 5DM.cz, s.r.o. neručí za opoždění nebo zrušení odměny.

Úpravy

Společnost 5DM.cz, s.r.o. si vyhrazuje plné právo zvýšit nebo snížit výši odměny z důvodu chybného výpočtu, neuhrazení odměny třetími stranami, při podezření z podvodu nebo pokud člen zboží vrátí či odstoupí od smlouvy s třetími stranami.

Evidence odměn

Odměny jsou evidovány na učtu člena na webových stránkách plnapenezenka.cz s uvedením aktuálního stavu: „Nárok“, „Opožděno“ nebo „Připsáno“. Odměna může být připsána na bankovní účet člena pouze v případě, že je ve stavu „Potvrzená“ (odměna byla potvrzena společností 5DM.cz, s.r.o. obchodním partnerem).

Společnost si vyhrazuje právo omezit maximální výši odměny u některých nabídek nebo omezit maximální počet osob, kteří mohou speciální nabídky využít.

Společnost 5DM.cz, s.r.o. upozorňuje, že nárok na odeslání připsané odměny na bankovní účet člena probíhá až po překročení minimální stanovené částky v Kč. Její aktuální výše je uvedena na plnapenezenka.cz.

Členové nemohou kontaktovat třetí strany a vyžadovat od nich svůj nárok na odměnu. Jakékoliv porušení této podmínky znamená okamžité ukončení členství v Plné Peněžence.

Pokud není výslovně uvedeno jinak, veškeré zboží a služby budou poskytnuty členům výhradně vybranou třetí stranou a společnost 5DM.cz, s.r.o. neposkytuje na zakoupené zboží a služby záruky. V případě reklamace se členové obrací přímo na třetí stranu, kde zboží či službu zakoupili.

Daňová povinnost

Společnost 5DM.cz, s.r.o. upozorňuje, že v souladu se Zákonem 586/1992 o dani z příjmu podléhají odměny od určitého celkového ročního úhrnu dani z příjmů fyzických osob. Odpovědnost odvádět daň z vyplacených odměn je výhradně na členech Plné Peněženky.

Převod odměny

Odměny nemohou být slučovány s odměnami jiných členů Plné Peněženky. Prodej nebo výměna je výslovně zakázána.

Komunikace

Udání aktuální emailové adresy, poštovní adresy a bankovního účtu je podmínkou pro získání členství v Plné Peněžence. Plná Peněženka si vyhrazuje právo posílat občasně informace o speciálních nabídkách, za které mohou členové získávat odměny. Buletin, potvrzení objednávky nebo speciální požadavek je považován za tzv. administrativní oznámení. Členové si mohou ve svém nastavení určit, zda souhlasí se zasíláním jiných než administrativních oznámení - jako jsou například newslettery či akční nabídky, ale nemá možnost zakázat zasílání administrativních mailů jiným způsobem než zrušením členství.

Společnost 5DM.cz, s.r.o. se zavazuje, že nebude poskytovat osobní údaje uživatelů služby plnapenezenka.cz třetím stranám, pakliže od uživatele nezíská souhlas.

Ukončení členství

Člen PlnéPeněženky může kdykoliv ukončit členství člena i bez udání důvodu. Členství zaniká dnem odeslání o ukončení členství v emailové formě druhé straně. Plná Peněženka ruší členovi členství v případě podezření z podvodu, zakládání více účtů jednou osobou nebo jiné snaze o podvodné získávání odměn za registraci a doporučování, obtěžování či násilí v přímé i nepřímé souvislosti v webovými stránkami plnapenezenka.cz.

Každý člen smí používat a obsluhovat maximálně jeden účet u Plné Peněženky. V případě zjištění duplicitních účtů mohou být po členovi zpětně vymáhány veškeré odměny, které mu byly v minulosti připsány či vyplaceny. Za duplicitní účty považuje PlnáPeněženka takové účty, u nichž jsou použity shodné bankovní údaje, shodné jméno či telefonní číslo. PlnáPeněženka si zároveň vyhrazuje právo posoudit případné duplicity i na základě uživatelem používaných IP adres. U účtů, které se zdají být duplicitní, automaticky zaniká nárok na vyplacení bonusových odměn, především pak odměn za vzájemné doporučení. PlnáPeněženka si vyhrazuje právo nevyplatit členovi žádné odměny dříve, než bude na PlnaPenezenka.cz vyplněno členovo skutečné jméno a příjmení.

Pokud je členství ukončeno, člen má právo si vybrat připsanou odměnu do 60 dnů od ukončení členství, následně je odměna zrušena. To neplatí v případě zrušení členství pro podezření z podvodu, snaze o podvod, obtěžování či násilí v přímé i nepřímé souvislosti v webovými stránkami plnapenezenka.cz.

Přístup a bezpečnost

Každý člen PlnéPeněženky se registruje pod přihlašovacím jménem a heslem, které by neměl sdělovat dalším osobám. Při každém přihlášení do Plné Peněženky se člen autorizuje přihlašovacím jménem a heslem. Přístup do Vašeho účtu na Plné Peněžence je chráněný heslem, které Plná Peněženka zásadně nikomu nesděluje a zásadně se svých členů na jejich hesla nikdy neptá v jakékoliv emailové korespondenci. Je odpovědností každého člena zajistit, aby třetí osoby neměly k heslu přístup. Změna hesla je možná pouze žádostí z Vašeho emailu, který uvedete při registraci.

Tyto podmínky nabývají platnosti dne 28. 7. 2017.